ПРАВНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Този уебсайт е публикуван от:

Michelin Romania S.A. Shosse Bucuresti Nord, 10, Global City Park, bild.01, fl.3, region Ilfov,

Voluntar,

Румъния

Телефон: (+40/21/) 20 26 500  Факс: (+40/21/) 20 26 600

 

Акционерно дружество

Номер в Търговския регистър при съд  Илфов, Румъния: J23/2379/2013


Този уебсайт се хоства от:
 

Microsoft Ireland Operations Ltd.

До : Защита на данни

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ирландия

Главен редактор: Spyros Politis
 

Моля, прочетете внимателно условията за използване, преди да разглеждате уебсайта на BFGoodrich, представящ продуктовата гама за тежкотоварни камиони. Уебсайтът е предназначен за търговците и потребителите на гуми за тежкотоварни камиони в България. Моля, отидете в падащото меню, за да получите достъп до уебсайта за съответната държава.
 

Дружествата от групата на Michelin са отделни правни субекти и юридически лицаЗа по-лесно представяне на информацията на уебсайта, могат да бъдат използвани следните термини: „BFGoodrich“, „група“, „група Michelin“ и „ние“. Тези термини се използват за обозначаването на всички дружества от групата Michelin, всяко едно от които извършва независима търговска дейност.
 

ЧЛЕН 1: ПРЕДМЕТ

Настоящата важна правна информация има за цел да определи условията, при които BFGoodrich Ви предоставя достъп до уебсайта и използването му. Всяко свързване с уебсайта изисква спазването на настоящата важна правна информация, като BFGoodrich си запазва правото да я актуализира във всеки един момент. Достъпът до и използването на уебсайта предполагат, че сте съгласен/на с настоящата важна правна информация и приемате практиките на BFGoodrich по отношение на поверителността и защитата на личните данни.
 

ЧЛЕН 2: ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

Този уебсайт е предназначен за всеки потребител. Той съдържа рубрики, представящи опита на BFGoodrich в областта на мобилността, иновациите в областта на гумите за тежкотоварните камиони, каталога на гумите BFGoodrich и „dealer locator“ (инструмент за намиране на търговец на дребно). Уебсайтът предлага и възможност за регистрация за сервизните услуги на Michelin Euro Assist.
 

BFGoodrich се стреми да поддържа достъпа до уебсайта, без обаче да поема такова задължение. Трябва да се уточни, че за целите на поддръжката, обновяването, както и по други причини, а именно технически или правни, достъпът до него може да бъде изменян или прекъсван. BFGoodrich не носи никаква отговорност за подобни прекъсвания и последиците, до които те могат да доведат.


Вие се задължавате да не злоупотребявате с този уебсайт, по-специално с интерактивните услуги, предоставяни чрез него, ако съществуват такива.


ЧЛЕН 3: ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието (а именно, но не само, информацията, текстовете, графиките, данните, изображенията, снимките, видео- и аудиоматериалите, софтуерът и базите данни, както и формата на всички тези елементи и на самия уебсайт) е защитено от авторското право и/или други права на интелектуална собственост. Съдържанието е изключителна интелектуална собственост на Michelin и/или филиалите му. Всяко частично или цялостно копиране, възпроизвеждане, представяне, употреба, адаптация, промяна, модификация, превод, разпространение на съдържание, което принадлежи на Michelin и/или негов филиал, преотстъпил права на BFGoodrich, чрез каквото и да е средство, е незаконно, с изключение на ограничителните права, които са Ви преотстъпени по-долу, и/или запазеното право на копиране за лично ползване от копиращия. Съдържанието, представено на този уебсайт, може да бъде променяно без предизвестие и се предоставя без никаква явна или косвена гаранция, и не може да доведе до право на обезщетяване. Съдържанието е защитено чрез copyright © 1997-2013 BFGoodrich. Логата са запазени марки.

 

Данните за търговците на гуми за тежкотоварни камиони, събрани и предоставени на потребителите на този уебсайт, представляват база данни, чийто съставител и собственик е BFGoodrich. Съдържанието на тази база данни е защитено от авторското право, както и от разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, свързан с въвеждането на Директива 96/9/ЕО от 11 март 1996 г.

 

С достъпа си до този уебсайт Вие се задължавате да:

 

  • не възпроизвеждате, представяте, превеждате, адаптирате или преобразувате, цялостно или частично, по какъвто и да е начин, съдържанието на базата данни;
  • да не извличате, съхранявате, възпроизвеждате, представяте или запазвате, пряко или косвено, на какъвто и да е носител, чрез каквото и да е средство или под каквато и да е форма, цялото или част от съдържанието на базата данни в значителна количествена или качествена степен;
  • да не използвате повторно чрез публично предоставяне цялата или част от съдържанието на базата данни в значителна количествена или качествена степен, независимо от формата;
  • да не извличате или използвате повторно и многократно и/или системно незначителни части в количествено или качествено отношение на съдържанието на базата данни, когато тези операции явно превишават условията за обичайна употреба на базата данни.
     

Всяко нарушаване на авторските права върху базата данни представлява престъпление против интелектуалната собственост по смисъла на Член 172а от българския Наказателен кодекс, за което се налага наказание по реда на българския Наказателен процесуален кодекс.

 

ЧЛЕН 4: ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

За кореспонденция по електронната поща с BFGoodrich трябва да попълните формулярите за кореспонденция по електронната поща от уебсайта. Отговорите по електронната поща от BFGoodrich, както и достъпът до уебсайта и съдържанието, не могат да се приемат или да представляват доказателство за упражняване на рекламна, промоционална или търговска дейност на територията на държавата, където се намира потребителят.

 

ЧЛЕН 5: ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В повечето случаи, можете да посещавате нашия уебсайт, без да удостоверявате самоличността си и да предоставяте Ваши лични данни. BFGoodrich може да поиска информация, например, за да отговори на Ваше запитване, за да Ви предостави услуга или за маркетингови цели. Срокът на обработване на вашите лични данни в тези случаи няма да надхвърля 6 (шест) месеца. BFGoodrich винаги ще иска Вашето съгласие с такава обработка.

 

Събираните данни включват имена, адрес, телефонен номер, факс, имейл и др.

 

За да подобри обслужването си, BFGoodrich събира анонимни данни, свързани с използването на уебсайта, с цел оценка на ефективността му. BFGoodrich обработва статистическите данни за аудиторията на уебсайта, за да разбере по-добре по какъв начин се посещава уебсайтът, колко посетители има и кои страници са посещавани, както и продължителността и честотата на посещенията и др. Тази статистика цели единствено подобрението на предлаганите в рамките на този уебсайт услуги.

 

5.1 Получатели на лични данни

Събираните чрез нашия уебсайт данни са предназначени за BFGoodrich и избрани негови партньори и/или доставчици, с които работи. Последните са договорно обвързани да спазват поверителността и сигурността на съобщаваните им данни и да не ги използват за цели, различни от поверените им. BFGoodrich се задължава да не продава, отдава под наем или преотстъпва Вашите лични данни на трети лица. Ако обаче съдебно или административно решение наложи това, за да бъде спазено приложимото законодателство, или за да защити правата и имуществото си, BFGoodrich има право да предава личните Ви данни.

 

5.2 Право на достъп, изменение, заличаване и възражение

По отношение на личните данни, които ни предоставяте, имате право на достъп, поправка и заличаване, както и право на възражение по основателни причини в съответствие с българския Закон за защита на личните данни Също така, при наличие на законово основание, можете да отправите възражение, за това данните Ви да се събират и обработват от BFGoodrich. От друга страна, в съответствие със Закона за защита на личните данни,.имате право на възражение данните Ви да се използват за целите на директния маркетинг. Преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг,ще бъдете уведомени за това, като ще Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

 

За да упражните тези права, трябва само да изпратите писмо на адрес: Michelin Romania S.A. Shosse Bucuresti Nord, 10, Global City Park, bild.01, fl.3, region Ilfov, Voluntar, Румъния

 

5.3 Връзки към интернет сайтове

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове. Информираме Ви, че при излизането от нашия уебсайт, е възможно да са приложими и други практики за защита на личните данни, върху които BFGoodrich няма никакъв контрол и за които не носи отговорност.

 

 ЧЛЕН 6: ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ

Съдържанието, разпространявано на уебсайта, в състоянието, в което е, не се гарантира явно или косвено по никакъв начин. BFGoodrich си запазва правото да изменя, коригира, прекъсва и/или заличава съдържанието или достъпа до уебсайта във всеки един момент и без предизвестие. BFGoodrich не носи отговорност в случай на заразяване на Вашия компютър с какъвто и да е компютърен вирус. Вие носите отговорност за предприемането на подходящи мерки, за да защитите компютъра си.

 

Срещу BFGoodrich, неговите служители, доставчици или партньори, посочени на уебсайта, не може да бъде заведен съдебен иск за договорна, деликтна или друг вид отговорност за нанесена случайно или причинена от деянието, пряка или косвена вреда,  или каквато и да е друга вреда, а именно финансова или търговска, в резултат на използването на уебсайта или друга информация, получена на уебсайта.

 

Уебсайтът може да съдържа обикновени или сложни връзки към партньорски уебсайтове на BFGoodrich или трети лица, като за сложните връзки се изисква разрешението на партньорите. BFGoodrich не упражнява никакъв контрол върху тези уебсайтове и следователно не носи отговорност за достъпа до тях, уместността, наличността, съдържанието, рекламата, продукти и/или услуги, качени на тях или достъпни чрез тях. Съответно BFGoodrich не носи никаква отговорност за преки или косвени вреди, които могат да произтекат в резултат на достъпа или употребата на партньорски уебсайт, или поради неспазване на нормативните правила от страна на такива уебсайтове.

 

ЧЛЕН 7: ПОДСЪДНОСТ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Спорове, възникнали по повод на този уебсайт или на правната информация, се разглеждат от съответния компетентен съд в гр. София и се решават и анализират в съответствие с българското законодателство по същество, независимо от правилата за конфликт на закони. Използването на уебсайта предполага изричното съгласие на потребителя за прилагането на настоящата клауза. В случай, че една от разпоредбите на тази правна информация бъде счетена за незаконосъобразна, нищожна или неприложима поради някаква причина, тя ще се счита за изключена от правната информация, без да засяга валидността или прилагането на останалите разпоредби.